ഡോ.എൻ. നാരായണൻ നായർ- രണ്ടാം ചരമ വാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം

ഡോ.എൻ. നാരായണൻ നായർ-

രണ്ടാം ചരമ വാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം

14 ഏപ്രിൽ 2023 (വെളളി) വൈകിട്ട് 4.00 മണിക്ക് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ഹാൾ, തിരുവനന്തപുരം.

YouTube Link